18 Styczen imieniny obchodzi: napisz do nas II mapa serwisu
 
  A A A  
 
 
 
  Aktualności  
 
Biuletyn Informacji Publicznej
Świadczenia rodzinne
Rodzaje świadczeń
Projekty UE
Kontakt
 

Strona główna / Aktualności

 
 

Aktualności

  

 

►  15.12.2017 r.  Nowa wersja serwisu internetowego MOPS Nałęczów


Informujemy o uruchomieniu nowej wersji serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie. Zapraszamy do częstego odwiedzania i korzystania z naszego serwisu pod adresem: www.naleczow.naszops.pl

 


 
Ogłoszenie 
 
W dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
będzie nieczynny

- zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2017 Kierownika MOPS w Nałęczowie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w MOPS w Nałęczowie w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2017 roku.
 
 

 
 
 
 
Zdrowych, spokojnych, rodzinnych,
pełnych ciepła i radości
Świąt  Bożego  Narodzenia
oraz wszystkiego co najlepsze
w nadchodzącym Nowym Roku 2018
 
życzą pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nałęczowie

 


 

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie w związku z trwającą
XXV Ogólnopolską Akcją „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” informuje,
iż w siedzibie Miejskiego Ośrodka – Sztab Akcji nr 53 w okresie
od 26 listopada do 15 grudnia 2017 r. zbierane będą słodycze, środki czystości i higieny osobistej, żywność długoterminowa oraz artykuły szkolne dla dzieci.
W związku z powyższym prosimy o dołączenie się wszystkich zainteresowanych osób i instytucji do Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
Apelujemy, więc do wszystkich osób dobrej woli, aby nikt nie pozostał obojętny na los dzieci, okazał pomocną dłoń, która dzieli się tym, co potrzebne.
Po zakończeniu zbiórki pracownicy Ośrodka zebrane produkty przekażą rodzinom z dziećmi z terenu naszej gminy.
Nawet wsparcie w niewielkim wymiarze, spowoduje istotną pomoc osobom najbardziej potrzebującym, w tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia.

  
Czasem czujemy, że nasze działanie to tylko kropla w morzu.
Ale bez niej ocean byłby pusty”
 
 
Maria Teresa z Kalkuty
 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie pod
nr telefonu 81 / 50 14 481, tel. kom. 513-163-393 lub 513-177-989
w godzinach 07.30 – 15.30.
 
 
 

  
 

APEL MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE !!!

 

 
Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.   
                                                                                        ... czytaj więcej

 


 

Pani Maria Rzeczyca wyróżniona w konkursie „Aktywny Senior”

 

  

 

 


 

     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że w ramach Międzynarodowego Tygodnia/Dnia Mediacji mieszkańcy Gminy Nałęczów będą mieli możliwość skorzystania z następujących działań: 

    

Data
Działanie
 
16 – 19.10.2017 r.
zajęcia pt. „ Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i  niedostosowaniu młodzieży” dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej "Dziecięca Alternatywa" prowadzonej przez MOPS w Nałęczowie. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez wychowawcę w świetlicy;
 
 
16.10.2017 r.
dyżur psychologa, specjalisty terapii uzależnień w siedzibie MOPS w Nałęczowie w godz. 12.00 – 18.00;
 
 
 
17.10.2017 r.
dyżur radcy prawnego w siedzibie MOPS w Nałęczowie w godzinach 13.00 – 16.00. Prawne aspekty mediacji;
 
 
19.10.2017 r.
dyżury pracowników socjalnych oraz mediatora stałego Sądu Okręgowego w Lublinie w siedzibie MOPS w Nałęczowie w godzinach 9.00-14.00.        
                                                                                                                 

 

 


 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje,

iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Nałęczów mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka do dnia 31 sierpnia 2017 r. w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania „Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2017.

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej może skorzystać osoba samotnie gospodarująca lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, spełniająca kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
- 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
- 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Objaśnienie:
Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenia za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 
- świadczenia uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  
- zasiłku celowego,  
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,  
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);  
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017.

Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje:

groszek z marchewką 4 kg,
fasola biała 4 kg,
koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
buraczki wiórki 1,05 kg,
powidła śliwkowe 1,5 kg,
makaron jajeczny 4,5 kg,
makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
ryż biały 4 kg,
kasza gryczana 2 kg,
herbatniki maślane 0,6 kg,
mleko UHT 7 l,

ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
szynka drobiowa 3 kg,
szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
pasztet wieprzowy 0,64 kg,
filet z makreli w oleju 1,7 kg,
cukier biały 4 kg,
olej rzepakowy 4 l.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów pod numerem tel. 81 501 44 81 lub tel. kom. 513 163 393, 513-177-989.

 

 


 

APEL MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE dot. UPAŁÓW !!!

                          pobierz  poradnik   
   


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
zaprasza do udziału w projekcie
„Nałęczów przemocy mówi NIE!”
 
 
W  r a m a c h  p r o j e k t u  o f e r u j e m y:
 
·          bezpłatną specjalistyczną pomoc psychologiczno-terapeutyczną – indywidualne konsultacje dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc, członków ich rodzin i osób zagrożonych przemocą odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 18.00 w siedzibie MOPS w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7, pok. 201.
Możliwość skorzystania ze wsparcia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 81 5014481, kom. 513 177 989 lub 513 163 393.
 
·    bezpłatną specjalistyczną pomoc prawną – indywidualne porady dla osób doznających przemocy, członków ich rodzin i osób zagrożonych przemocą oraz świadków odbywają się w  godzinach od 13.00 do 18.00 w siedzibie MOPS w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7,  pok. 201.
Najbliższe terminy: 18.07.2017 r., 25.07.2017 r., 08.08.2017 r., 29.08.2017 r.
Możliwość skorzystania z porady po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 81 5014481, kom. 513 177 989 lub 513 163 393.
 
·        udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
Spotkania grupy odbywają się w godzinach od 17.00 do 18.30 w siedzibie Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie,   ul. Głębocznica 23a.
Najbliższe terminy: 13.07.2017 r., 27.07.2017 r., 10.08.2017 r., 24.08.2017 r.
 
Informacje o aktualnych terminach można uzyskać w Biurze Projektu.
 
 
Biuro Projektu:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 
ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów
 
tel. 81 5014481, kom. 513 177 989 lub 513 163 393
 
                                                          
Działania projektowe realizowane są w okresie od czerwca do grudnia 2017 r.
 
 

 


   

500+  w pigułce - pobierz                                     

500+  informator - pobierz            

     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejprzypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
 
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+  na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.
 
Złożenie kompletnego wniosku w miesiącu sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego bez opóźnień, natomiast złożenie wniosku w okresie od 1 września do 31 października br. może spowodować przesunięcie wypłaty świadczenia 500+ należnego za miesiąc październik br. na listopad 2017 r.   
 
Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 należy złożyć najpóźniej do końca października, wnioski o zasiłek rodzinny - do końca listopada 2017 r.
Wnioski dot. powyższych świadczeń wraz z załącznikami można będzie uzyskać w siedzibie ośrodka pomocy lub pobrać ze stron internetowych:
lub złożyć w formie wniosku elektronicznego za pośrednictwem wybranego systemu teleinformatycznego.
 
Aby mieć gwarancję kontynuacji wypłat świadczeń bez opóźnień prosimy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminach:
do końca sierpnia 2017 r. na fundusz alimentacyjny
do końca września 2017 r. na świadczenia rodzinne.
 
Złożenie wniosku po tym terminie może skutkować przesunięciem wypłaty świadczeń odpowiednio na listopad i na grudzień z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że
kwota świadczenia wychowawczego oraz kwoty świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami w okresie zasiłkowym 2017/2018 nie ulegają zmianie i wynoszą: 
 świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia 500,00 zł,
 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 95,00 zł,
 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł,
 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł, maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego 95,00 zł,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 90,00 zł, natomiast na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110,00 zł,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113,00 zł, natomiast w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła 69,00 zł. 
Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze nie ulega zmianie.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenie wychowawcze wynosi 800,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 1.200,00 zł na osobę. 
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne wynosi 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę. 
Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2017/2018 nie ulega zmianie i wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie, a maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego na jedno dziecko nadal wynosi 500,00 zł.
 

Miesięczny dochód z ha przeliczeniowego za 2016 rok stosowany w świadczeniach rodzinnych, świadczeniach wychowawczych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wynosi 214,75 zł.


 

 
 

 

Grupa wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy
 
Serdecznie zapraszamy na otwarte, bezpłatne spotkanie grupy wsparcia dla kobiet.
Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie pod adresem Głębocznica 23a w Nałęczowie
(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)
 
Terminy spotkań:
13.07.2017r. - 17.00
27.07.2017r. - 17.00
10.08.2017r. - 17.00
24.08.2017r. - 17.00
 
Jeśli chciałabyś otrzymać profesjonalną pomoc oraz wsparcie, wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi problemami, poszukać rozwiązań obecnej sytuacji - dołącz do nas.
Grupę wsparcia prowadzi psycholog
Serdecznie zapraszamy
Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7, tel. 81 501 44 81

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza studentów kierunków pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, animator czasu wolnego do odbycia praktyk/wolontariatu w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie.
 
Zakres zadań dla praktykanta/wolontariusza:
 1. Pomoc wychowawcom w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży,
 2. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych,
 3. pomoc w organizacji czasu wolnego, organizacji zajęć tematycznych, zabaw, zajęć sportowych oraz zajęć wpływających na rozwój zainteresowań  i uzdolnień wychowanków świetlicy,
 4. pomoc w organizacji wycieczek i spacerów,
 5. rozwijanie u wychowanków samodzielności i społecznej aktywności,
 6. pomoc w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych,
 7. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków świetlicy,
 8. ścisła współpraca z pracownikami MOPS w Nałęczowie,
 9. ścisła współpraca z wolontariuszami i sponsorami,
 10. pomoc w układaniu planów pracy świetlicy,
 11. ścisła współpraca i integracja ze społecznością lokalną,
 12. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej.
 
CV prosimy przesyłać na adres e-mail: mopsnal@op.pl   lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka, w temacie wiadomości prosimy o zawarcie zapisu „Oferta na odbycie praktyk lub wolontariatu” 
 
 Kontakt :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów

 

Tel. 81 501-44-81

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zatrudni wychowawcę / pedagoga w Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie.

Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Okres zatrudnienia: lipiec – sierpień 2017r. z możliwością przedłużenia
 
Wymagania niezbędne:
Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, nauki o rodzinie lub psychologia;
Kandydat nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
Kandydat nie był skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 
Posiada cechy osobowościowe takie jak: odpowiedzialność, empatia, odporność na stres, samodzielność, komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych
Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
 
Zakres obowiązków:
1.      prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży,
2.      pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych,
3.      organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć tematycznych, zabaw, zajęć sportowych oraz zajęć wpływających na rozwój zainteresowań  i uzdolnień wychowanków świetlicy,
4.      pomoc w organizacji wycieczek i spacerów,
5.      rozwijanie u wychowanków samodzielności i społecznej aktywności,
6.      prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
7.      współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków świetlicy,
8.      ścisła współpraca z pracownikami MOPS w Nałęczowie,
9.      współpraca z innymi specjalistami mająca na celu pomoc wychowankom świetlicy,
10. ścisła współpraca z wolontariuszami i sponsorami,
11. pomoc w układaniu planów pracy świetlicy,
12. prowadzeniu dokumentacji świetlicy oraz pracy z wychowankami,
13. ścisła współpraca i integracja ze społecznością lokalną,
14. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej.
 
CV prosimy przesyłać na adres e-mail: mopsnal@op.pl   lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka do dnia 07.07.2017r. do godz. 15:00 
 Kontakt :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów

 

Tel. 81 501-44-81

pobierz ofertę pracy

 


 

 


 
 
Szanowni Państwo,
w imieniu Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka przekazujemy list okolicznościowy
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.
 
list w wersji PDF - Pobierz
 
 

 
 
 
Podopieczni Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” wyróżnieni
w konkursie „Kartka Wielkanocna” organizowanym przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 Wojewoda lubelski w marcu 2017 roku ogłosił konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną inspirowaną tradycjami i zwyczajami Świąt Wielkanocnych, wykonaną techniką malowania lub rysowania. Konkurs zorganizowany był dla podopiecznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego z terenu całego województwa lubelskiego.
Do konkursu przystąpiło ośmioro dzieci z naszej świetlicy środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”
 
  
 

 
 
 
 
 
Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych 2017 roku
w radosnym, wiosennym nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
 
życzą pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nałęczowie
 
 

 
dla kobiet
doświadczających przemocy
 
Serdecznie zapraszamy na otwarte, bezpłatne spotkanie grupy wsparcia dla kobiet.
Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie pod adresem Głębocznica 23a w Nałęczowie
(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)
 
Terminy spotkań:
06.04.2017r. - 17.00
20.04.2017r. - 17.00
04.05.2017r. - 17.00
18.05.2017r. - 17.00
 
Jeśli chciałabyś otrzymać profesjonalną pomoc oraz wsparcie, wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi problemami, poszukać rozwiązań obecnej sytuacji - dołącz do nas.
Grupę wsparcia prowadzi psycholog
Serdecznie zapraszamy
Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7, tel. 81 501 44 81 
 
 

 
 
 
 
W Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa” prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie w lutym 2017 r. obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. W zajęciach udział brało 15 wychowanków w wieku od 7 do 15 lat.
 
 

 
 
 

Świetlica Środowiskowa
ul. Głębocznica 23a, 24-150 Nałęczów
Poniedziałek-Piątek 8:00-13:00
tel. (81) 710-46-30
 
Punkt prowadzony jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" w Lublinie.
Do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej uprawnione są osoby fi­zyczne, które:
- nie ukończyły 26 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- ukończyły 65 lat - na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
- posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny - okazanie ważnej Karty Dużej Rodziny, o któ­rej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
- w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nie­należnie pobranego świadczenia (osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobo­wiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia) - na podstawie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
- uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1991 r. o kombatan­tach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powo­jennego - na podstawie zaświadczenia, o którym mowa powyżej,
- posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa - na podstawie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana po­szkodowanego,
- w wyniku wystąpienia katastrofy naturalnej, klęski żywiołowej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszko­dowany) - złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności.
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługują­cych jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
-  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygoto­wawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo­administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo­administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 

 
  

Grupa wsparcia  

dla kobiet

doświadczających przemocy

 

Serdecznie zapraszamy na otwarte, bezpłatne spotkanie grupy wsparcia dla kobiet.

Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie pod adresem Głębocznica 23a w Nałęczowie

(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)

 

Terminy spotkań:

23.02.2017r. -17.00

09.03.2017r. -17.00

23.03.2017r. – 17.00

 

Jeśli chciałabyś otrzymać profesjonalną pomoc oraz wsparcie, wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi problemami, poszukać rozwiązań obecnej sytuacji - dołącz do nas.

Grupę wsparcia prowadzi psycholog

Serdecznie zapraszamy

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie

ul. Kolejowa 7, tel. 81 501 44 81 
 
 

 
 

 Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Jeśli chcesz:

 • zdobyć wiedzę o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach
 • rozpoznać własne objawy choroby
 • zidentyfikować rozmiar szkód wynikających z nadmiernego picia,  a przede wszystkim
 • wypracować sobie sposób radzenia z problemami życiowymi na trzeźwo i stworzyć bezpieczną dla siebie grupę wsparcia


to


serdecznie zapraszamy Cię na otwartą grupę dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 16:00 – 18:00 w MOPS Nałęczów, ul. Kolejowa 7
Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne; spotkania są prowadzone przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie.

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7, tel. 81 501 44 81

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza do korzystania z indywidualnych konsultacji psychologa

każdy poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00
MOPS Nałęczów ul. Kolejowa 7
pok.nr 201

Konsultacje udzielane są bezpłatnie i prowadzone są przez psychologa, specjalistę psychoterapii uzależnień w ramach działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie.

 

Dodatkowe informacje dostępne są od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 7
lub pod nr tel. 81 501 44 81

 
 

 
 
 
Nałęczów, styczeń 2017
 
Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej  
"Dziecięca Alternatywa"  –  Ferie Zimowe 2017
 
W okresie ferii zimowych w naszej świetlicy organizowano różnego rodzaju gry, zabawy, zajęcia plastyczne i muzyczne oraz sportowe. Podopieczni mieli możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, wspólnej integracji i dobrej zabawy.
Odbywały się warsztaty plastyczne prowadzone znanymi i dotąd nieznanymi technikami plastycznymi: wspólnie kolorowano arkusze rysunkowe, przygotowywano kartki podarunkowe z okazji „Dnia Babci i Dziadka” poznając technikę odbijania kalką. Tworzono również kostki do gry i bukiety kwiatów techniką origami, wykonywano prace plastyczne na wzorach techniką iris folding, samodzielnie tworzono i ozdabiano pudełka podarunkowe dla bliskich osób. Odbyła się także „papierowa moda” – tworzono piękne stroje z szarego papieru z użyciem wyłącznie własnych rąk.
Ponadto odbył się świetlicowy turniej tenisa stołowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy i gry logiczne i planszowe, w których nawet najmłodsi aktywnie brali udział. Nie pominęliśmy także zabawy z muzyką – zorganizowany był dzień Karaoke, w którym dzieci miały możliwość wykazania się talentami muzycznymi.
Naszej zabawie towarzyszyły także słodkie poczęstunki dodające podopiecznym siłę i energię na aktywność.
 
                                                                                           Marta Magda, mł. wychowawca
           
       galeria 
 
 

 
  
Ogłoszenie
 
W dniu 23 grudnia 2016r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie będzie czynny w godzinach od 7:30 do 13:30.
 
 
 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, iż w dniu
 12.12.2016 r. (poniedziałek)  w godz. od 10.00-12.00
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach
będą wydawane paczki żywnościowe
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2016.
 
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które zostały zakwalifikowane do
 
programu przez
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie i podpisały
 
"skierowanie do otrzymania paczki żywnościowej" 
 
 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, iż w dniach
od 08.12.2016 r. (czwartek) do dnia 09.12.2016 r. (piątek)
w godz. od 10.00-13.00
w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzewcach
będą wydawane paczki żywnościowe
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.
 
 
Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które zostały zakwalifikowane do
 
programu przez
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie i podpisały
 
"skierowanie do otrzymania paczki żywnościowej"
 
 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Nałęczów mogą zgłaszać się do siedziby
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7 w celu uzyskania
„Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej”
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Podprogram 2016.
 
 

 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje,
 
 
że w związku z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 maja 2016r. znak: PS-IV.3122.4.30.2016 w sprawie ustalenia jednolitego terminu wypłaty  świadczeń  
 
 
począwszy od nowego okresu zasiłkowego, to jest od miesiąca listopada 2016 r. obowiązują nowe terminy wypłat wszystkich świadczeń, w tym rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego. 
 
 
Zgodnie z powyższymi zaleceniami płatności świadczeń będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie nie wcześniej niż 25 dnia miesiąca. 
 
Świadczenia będą wypłacane według zamieszczonego poniżej harmonogramu:
Miesiąc, którego dotyczy wypłata
Terminy  wypłaty  świadczeń  rodzinnych  w  poszczególnych miesiącach
listopad 2016
2016-11-28
grudzień 2016
2016-12-20
styczeń 2017
2017-01-26
luty 2017
2017-02-27
marzec 2017
2017-03-27
kwiecień 2017
2017-04-26
maj 2017
2017-05-26
czerwiec 2017
2017-06-26
lipiec 2017
2017-07-26
sierpień 2017
2017-08-28
wrzesień 2017
2017-09-26
październik 2017
2017-10-26
 
 

 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie w związku z trwającą Ogólnopolską Akcją „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” w imieniu rodzin z terenu miasta i gminy Nałęczów zwraca się z wielką prośbą o wsparcie.

W ramach tegorocznej akcji w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie przy ul. Kolejowej 7 w Nałęczowie od 21 listopada do 15 grudnia 2016 r. zbierane będą słodycze, środki czystości i higieny osobistej, żywność długoterminowa oraz artykuły szkolne dla dzieci. Zebrane produkty zostaną przekazane rodzinom z dziećmi z terenu naszej gminy.
W związku z powyższym prosimy o dołączenie się do Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” poprzez zbiórkę wyżej wskazanych produktów oraz przekazanie darów do tutejszego Ośrodka.
Apelujemy więc do wszystkich osób dobrej woli, aby nikt nie pozostał obojętny na los dzieci, okazał pomocną dłoń, która dzieli się tym co potrzebne. Nawet wsparcie w niewielkim wymiarze, spowoduje istotną pomoc osobom najbardziej potrzebującym, w tym szczególnym okresie Świąt Bożego Narodzenia. 
 
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie pod nr telefonu 81 / 50 14 481,
tel. kom. 513-163-393 lub 513-177-989 w godzinach 07.30 – 15.30.
 
 

 
 
APEL MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE !!!
 
Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.
  
 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, iż w wyniku nawiązanej współpracy z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Lublinie w dniu 8 grudnia 2016 r. w godzinach 8.00-15.00 odbędzie się dyżur Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej.
W tym dniu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej porady prawnika i pomocy psychologa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych.
Celem tej inicjatywy jest niesienie pomocy osobom potrzebującym poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy oraz zmianę świadomości w zakresie możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, związanych z przestępczością i przemocą w rodzinie. Z uwagi na ograniczoną możliwość porad specjalistów występuje konieczność wcześniejszej rezerwacji konsultacji. 
 
 
  
 
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie pod nr telefonu 81 / 50 14 481,
tel. kom. 513-163-393 lub 513-177-989 w godzinach 07.30 – 15.30.
  
 
 

 
 
 

 
 
 

KIERUNEK NAŁĘCZÓW

Nałęczów – inicjatywy lokalne w obszarze kultury”


Sprawozdanie z realizacji projektu „KIERUNEK NAŁĘCZÓW” realizowanego
w ramach inicjatyw lokalnych „Nałęczów – inicjatywy lokalne w obszarze kultury” realizowanego w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016. 

 

 

 
 
Ruszają obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji
- Tygodnia Mediacji 2016
(17-22 października 2016 r.)

W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października, a oba projekty przebiegają pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.
Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych - włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.
Miejski Ośrodek Pomoc Społecznej w Nałęczowie również włączył się do obchodów Międzynarodowego Dnia oraz Tygodnia Mediacji.
Poniżej znajdą Państwo informację o inicjatywach lokalnych zgłoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie oraz inne podmioty, które włączyły się w tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji z województwa Lubelskiego.
 

pobierz:  PROGRAM OGÓLNOPOLSKICH OBCHODÓW 

                 Mediacje Cywilne - ulotka

                 Mediacje Gospodarcze - ulotka

                 Mediacje Karne - ulotka

                 Mediacje Nieletnich - ulotka 

                 Mediacje Rodzinne - ulotka

  
  
 
 
 
 

 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie nagrodzony w konkursie  Niebieskiej Linii dla Gmin
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 
 
Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie znalazł się na liście gmin które zostały nagrodzone w konkursie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w ramach współpracy z firmą AVON w ramach kampanii „AVON kontra Przemoc”.
 
Udział w konkursie zgłosiły gminy aż z 13 województw. Organizatorzy konkursu podkreślili, że zgłoszenia konkursowe prezentowały bardzo wysoki poziom wskazując na zróżnicowane formy lokalnych działań i ofert pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Najważniejszym kryterium ocenianym przez jury była ocena dotychczasowych i zaplanowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
Jury konkursu po szczegółowej analizie nadesłanych zgłoszeń wybrało 10 zwycięskich gmin:
 
GMINA
WOJEWÓDZTWO
Wałbrzych
dolnośląskie
Nałęczów
lubelskie
Skawina
małopolskie
Piotrków Trybunalski
łódzkie
Stara Kornica
mazowieckie
Gorzyce
podkarpackie
Katowice
śląskie
Połaniec
świętokrzyskie
Ełk
warmińsko-mazurskie
Kołobrzeg
zachodniopomorskie
 
 
Więcej informacji na temat konkursu mogą Państwo uzyskać:  www.niebieskalinia.pl
 
 

 
 
W dniu 26 sierpnia 2016 roku odbył się piknik edukacyjny pod nazwą „Sieciaki na wakacjach” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie...     czytaj więcej 
 
 
 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą w dniach  od 1 do 15 września 2016r. 

 

Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć najpóźniej do końca października, wnioski o zasiłek rodzinny - do końca listopada 2016 r.

Aby mieć gwarancję kontynuacji wypłat świadczeń bez opóźnień prosimy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminach:

do końca sierpnia 2016r. na fundusz alimentacyjny

do końca września 2016r. na świadczenia rodzinne.

Złożenie wniosku po tym terminie może skutkować przesunięciem wypłaty świadczeń odpowiednio na listopad i na grudzień z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Ponadto przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na dzieci będące uczniami szkół ponadgimnazjalnych o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły po 1 września br. w terminie do 20 września 2016r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje

że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna z dnia 7 sierpnia 2015 r. od nowego okresu zasiłkowego to jest od 1 listopada 2016 r. będą obowiązywały nowe kwoty świadczeń rodzinnych: 

 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 95,00 zł,

 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 124,00 zł,

 zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 135,00 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193,00 zł, maksymalnie 386,00 zł na wszystkie dzieci,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego 95,00 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 90,00 zł, natomiast na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 110,00 zł,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 113,00 zł, natomiast w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła 69,00 zł.

 

Wysokości pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) oraz kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne nie ulegają zmianie.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne wynosi 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015r. poz. 1238)

 

Ponadto informujemy, że kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 nie ulega zmianie i wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie, a maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego na jedno dziecko nadal wynosi 500,00 zł.

Miesięczny dochód z ha przeliczeniowego za 2015 rok stosowany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wynosi 164,58 zł.

 


 

 

Więcej informacji można uzyskać  tutaj


 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
KIERUNEK NAŁĘCZÓW

         „Nałęczów – inicjatywy lokalne w obszarze kultury”

Świetlica Środowiskowa „Dziecięca Alternatywa”

 8 sierpnia 2016 r. – RUNDA PIERWSZA

 „Raz, dwa, trzy … teraz MY”

 Integracja grupy poprzez gry i zabawy, sporządzenie regulaminu zajęć, warsztat plastyczny – „Wszystko, co lata latem
 – praca plastyczna w technice wydrapywanki”.

 

 12 sierpnia 2016 r. – RUNDA DRUGA

 „Nałęczów wczoraj, dziś, jutro”                                                

 Zwiedzanie Nałęczowa z przewodnikiem,

 konkurs plastyczny w plenerze – „Logo Nałęczowa”,

 warsztat rękodzieła – „Rusz głową czyli jak stworzyć zabawkę”.

 

 19 sierpnia 2016 r. – RUNDA TRZECIA

 „Skarby mojego życia – czyli spotkanie integrujące pokolenia”

 Warsztaty kulinarne z Paniami Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy,
 pogadanki, zabawy, konkurs – „Szlak smaków”.

 

23 sierpnia 2016 r. – RUNDA CZWARTA 

„Nałęczowskie wyprawy czyli szlaban na nudę”

Poznanie zasad questingu, „Nałęczów – źródło przygody” tj. spacer
z Bolesławem Prusem po XIX – wiecznym Parku Zdrojowym, „Z duszkiem dzindzinnikiem po Nałęczowie tj. Wielka Wyprawa Odkrywców szlakiem Ewy Szelburg – Zarembiny.

 

 26 sierpnia 2016 r. – RUNDA PIĄTA

 „Biuro podróży – Cudze chwalicie, swego nie znacie”

 Warsztat plastyczny – „Malarstwo abstrakcyjne w plenerze” – teoretyczne podstawy kubizmu geometrycznego i próby

 zastosowania w praktyce, „Zabawa łączy pokolenia” – impreza podsumowująca projekt: konkursy sportowe
z nagrodami, tańce animacyjne, malowanie twarzy, ognisko, prezentacja prac wykonanych przez dzieci  w  trakcie realizacji projektu.

 

             ZAPRASZAMY

Więcej informacji dotyczących inicjatywy uzyskać można w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 lub na stronie internetowej: www.mops-naleczow.pl

 

ORGANIZATOR - Grupa nieformalna:

Maria Krupa, Joanna Dębczak,
Aneta Misztal, Ewa Wiaderny

harmonogram zajęc

plakat do pobrania

  

 
PDPZ
  

 
  
Świetlica Środowiskowa
„Dziecięca Alternatywa”

W okresie wakacji świetlica czynna
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 
Zapewniamy dzieciom:
profesjonalną opiekę wychowawczą, rozwijanie zdolności i zainteresowań – zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, organizację zajęć rekreacyjnych, organizację czasu wolnego.
 
Zapraszamy wszystkie dzieci na:
 
 „Tydzień Hiszpański” - od 08.08.2016 r. – 12.08.2016 r.
 
Dzień 1:
Zapoznanie z kulturą, zapoznanie z językiem, kolorami, a także zabawy integracyjne
Dzień 2:
Podstawowe zwroty związane z przedstawianiem, zabawa balonem, zimno/ciepło (frio/calor)
Dzień 3:
Części ciała, gra z pokazywaniem części ciała, piosenki hiszpańskie,
Dzień 4
Geografia Hiszpanii, gry online – zabawy na świeżym powietrzu, liczby
Dzień 5
Słownictwo związane z wakacjami, spotkanie z piosenką vayamos companeros, poznanie historii o małpce Juanito.
 
PROJEKT „KIERUNEK NAŁĘCZÓW” od 01 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r., który będzie realizowany zgodnie z harmonogramem:
 
Dzień 1 -  08.08.2016
Raz, dwa, trzy... teraz MY” – integracja grupy przez gry i zabawy, ustalanie zasad współuczestnictwa w zajęciach oraz warsztaty plastyczne
Dzień 2 – 12.08.2016
Nałęczów wczoraj, dziś, jutro” – poznawanie obiektów kulturalnych naszego miasta, konkurs plastyczny w plenerze, a także warsztaty rękodzieła, tj. wykonywanie zabawek z różnorodnych materiałów
Dzień 3 – 19.08.2016
Skarby mojego życia – czyli spotkanie integrujące pokolenia” –warsztaty prowadzone przez Panie z  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy
Dzień 4 – 23.08.2016
Nałęczowskie wyprawy, czyli szlaban na nudę” – słodki poczęstunek, któremu towarzyszyć będzie pogadanka, spacer po Parku Zdrojowym oraz „Wielka Wyprawa Odkrywców Szlakiem Ewy Szelburg-Zarembiny” przy zastosowaniu metody questu
Dzień 5 – 27.08.2016
Biuro podróży – Cudze chwalicie, swego nie znacie” – warsztaty plastyczne
w plenerze techniką kubizmu geometrycznego, podsumowanie zajęć i poczęstunek, ewaluacja projektu przy wspólnej imprezie, prezentacja prac artystycznych uczestników, rozdanie dyplomów i nagród.
 
 
       Zapraszamy wszystkich! Ciebie też   
 
 
 
 

 
 
 
zbiórki na leczenie dla ciężko chorej mieszkanki gminy Nałęczów
 
 

 
 
 
 
dotyczące potencjalnego zagrożenia cybernetycznego (fałszywe faktury z PGE)
 
 
 

 
 
 
OFERTA PRACY dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego
 
 
 

  
 
 
 
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 2016
w radosnym nastroju,
serdecznych spotkań w rodzinnym gronie
 
życzą pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nałęczowie
 
 

 
 
 
  
 
 
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie
 
Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw osobom, które będą ubiegały się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie wydłużył godziny pracy.
 
W okresie od 4 kwietnia 2016r., w każdy poniedziałek, osoby uprawnione będą mogły złożyć wniosek w godzinach od 07.30 do 17.30, natomiast w pozostałe dni godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian tj. od 07.30 do 15.30.
 
Liczymy, że wydłużenie godzin pracy Ośrodka ułatwi, szczególnie osobom pracującym, złożenie wniosku oraz dopełnienie formalności w celu uzyskania świadczenia wychowawczego.
Jednocześnie przypominamy, że wszystkie niezbędne druki (wniosek i oświadczenia) udostępniane są w siedzibie MOPS, ul. Kolejowa 7 w Nałęczowie oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka pod adresem www.mops-naleczow.pl  w zakładce: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”  lub  Formularze do pobrania.
 
 
 

 
 
 
Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla rodziców:
 
 
Trening umiejętności
 
wychowawczych
 

Celem treningu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych oraz

ćwiczenie praktycznych umiejętności rodzicielskich.

Jeżeli jesteś rodzicem, który:

 • odczuwa brak kontaktu z własnymi dziećmi

 • niepokoi się zachowaniem swojego dziecka

 • czuje się niepewnie w roli rodzicielskiej

 • ma trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem

 • chce poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju  dziecka

 • chce przyjrzeć się swoim uczuciom, potrzebom, oczekiwaniom związanym  z dziećmi   

Na warsztatach nabędziesz praktycznych umiejętności  i znajdziesz

 

odpowiedzi na ważne pytania:

 • Jak i kiedy nagradzać i chwalić?

 • Jak tłumaczyć, a nie karać?

 • Jak stawiać dziecku granice?

 • Jak zachęcać do współpracy?

 • Jak sprawić, by było bardziej samodzielne?

 • Jak wspomagać rozwój emocjonalny dziecka, by było jaknajszczęśliwszym dorosłym?

Trening organizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Nałęczowie i prowadzony będzie przez Psychologa, Terapeutę dzieci i

młodzieży.

 

 
Pierwsze spotkanie odbędzie się 27.04.2016 r. o godz. 13.30
w świetlicy środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”
mieszczącej się przy ul. Głębocznica 23 a, 24-150 Nałęczów.
 
 

 
 
 
Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy
 
Celem grupy jest wzajemna pomoc, wymiana doświadczeń oraz udzielanie sobie wsparcia emocjonalnego, wymiana informacji w zakresie radzenia sobie w sytuacji przemocy i innych sytuacjach trudnych. Poszerzanie wiedzy o samej sobie, pozyskiwanie poczucia oparcia, podnoszenie poczucia własnej wartości i sprawstwa.
Ponadto, każda uczestniczka:
- zdobędzie wiedzę, czym jest przemoc domowa i jak można się przed nią skutecznie bronić,
- dowie się jak zatrzymać przemocy w rodzinie,
- pozna własne prawa i nauczy się je egzekwować,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie pod adresem
ul. Głębocznica 23a w Nałęczowie
(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)
 
Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w każdym momencie. Pomoc jest bezpłatna.
Spotkania prowadzone są przez Psychologa, Specjalistę Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie.
 
Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie,
ul. Kolejowa 7, tel. 81 501 44 81
 
 
 
 
 
Grupa wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy
 
 
Serdecznie zapraszamy na otwarte, bezpłatne spotkanie  grupy wsparcia dla kobiet.
Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie   pod adresem Głębocznica 23a w Nałęczowie
(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)
 
 
Terminy spotkań:
 
30.03.2016r. – 14.00
 
13.04.2016r. – 14.00
 
27.04.2016r. -14.00
 
11.05.2016r. -14.00
25.05.2016r. – 14.00
 
Jeśli chciałabyś otrzymać profesjonalną pomoc  oraz wsparcie, wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi problemami, poszukać rozwiązań obecnej sytuacji- dołącz do nas.
 
Grupę wsparcia prowadzi psycholog
 
Serdecznie zapraszamy
 
Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
 ul. Kolejowa 7, tel.   81 501 44 81
 
 

 
 
Zaproszenie
Jeśli chcesz:
- dowiedzieć się więcej na temat uzależnienia
- podjąć próbę zaprzestania picia
- nauczyć się żyć bez alkoholu i innych używek
- spotkać się z ludźmi mającymi podobne doświadczenia, to 

  

zapraszamy do udziału w nowo otwartej grupie terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
-------------------------------------------------------------------------------
Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie pod adresem
ul. Głębocznica 23a w Nałęczowie
(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)
 
Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w każdym momencie, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Pomoc jest bezpłatna.
Spotkania prowadzone są przez Psychologa, Specjalistę Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie.
 
Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie,
ul. Kolejowa 7, tel. 81 501 44 81
 
Najbliższe terminy spotkań (środy):
06.04.2016
20.04.2016
04.05.2016
18.05.2016
01.06.2016
15.06.2016
 
 
 Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, oraz hazardu, komputera.

Celem terapii jest pomoc osobom uzależnionym w nabywaniu umiejętności utrzymania stałej abstynencji.

Korzyści z udziału w grupie:

·         zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach

·         rozpoznanie własnych objawów choroby

·         uświadomienie sobie związku picia z problemami życiowymi

·         umiejętność rozpoznawania psychologicznych mechanizmów uzależnienia

·         uświadomienie sobie bezsilności wobec alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych uzależnień

·         uświadomienie sobie potrzeby wsparcia ze strony grup samopomocowych

·         uświadomienie sobie przeszkód na drodze trzeźwienia

·         uczenie się konstruktywnych zachowań niezbędnych do trzeźwego życia

·         stworzenie bezpiecznej – trzeźwej – grupy wsparcia

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spotkania odbywają się regularnie co dwa tygodnie pod adresem

ul. Głębocznica 23a w Nałęczowie

(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)

 

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza, że można do niej dołączyć w każdym momencie, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Pomoc jest bezpłatna.

Spotkania prowadzone są przez Psychologa, Specjalistę Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie.

 

Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie,

ul. Kolejowa 7, tel. 81 501 44 81 
 
 

  
 
 

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+" będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7,  pok. 204 od dnia 1 kwietnia 2016r. Wszystkie niezbędne druki (wniosek i oświadczenia) udostępnione będą w siedzibie MOPS w Nałęczowie oraz do pobrania ze strony internetowej Ośrodka pod adresem www.mops-naleczow.pl  w zakładce: Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”  lub  Formularze do pobrania.

Ważne: w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 81 501-44-81 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7, pok. 204 (siedziba Ośrodka znajduje się w budynku SP ZOZ w Nałęczowie, II piętro).

Od dnia 1 marca 2016 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiona została infolinia dla mieszkańców województwa i samorządów w sprawie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Infolinia będzie aktywna od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 pod numerem 81 742-42-40.

Informacje na temat programu można również uzyskać na stronie internetowej:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

czytaj więcej 

 
 

 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7, 24-150 Nałęczów pok. 201
 
oferuje bezpłatne porady i konsultacje psychologa
- specjalista psychoterapii uzależnień
 
Informacje i zapisy: 81 50 14 481
lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka

(konsultacje psychologiczne odbywają się w każdą środę) 

 


 

 PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

 

   Informacja na temat  działania punktu w Nałęczowie

   plakat do pobrania

 

 


 
 

Grupa wsparcia dla kobiet

doświadczających przemocy

 
Serdecznie zapraszamy na otwarte, bezpłatne spotkanie  grupy wsparcia dla kobiet.
Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie   pod adresem Głębocznica 23a w Nałęczowie
(Świetlica Środowiskowa Dziecięca Alternatywa)
 
Terminy spotkań:
02.03.2016r. o godz. 13:30
16.03.2016r. o godz. 14:00
30.03.2016r. o godz. 14:00
 
Jeśli chciałabyś otrzymać profesjonalną pomoc  oraz wsparcie, wymienić się doświadczeniami, poznać osoby z podobnymi problemami, poszukać rozwiązań obecnej sytuacji- dołącz do nas.
Grupę wsparcia prowadzi psycholog
– specjalista psychoterapii uzależnień
 
Serdecznie zapraszamy
Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
 ul. Kolejowa 7, tel.   81 501 44 81
 
 
 
 

 

UWAGA

   

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do 

    świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+"  

będą przyjmowane nie wcześniej niż

od dnia 1 kwietnia 2016r. 

 
Ważne: w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (włącznie ), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.
 
 
 

 
 
 
w ramach
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
22 lutego – 27 lutego 2016r.
 
 
 

 
 
 
 

 


 

 

 

 
Informacja na temat  działania punktów
 
nieodpłatnej  pomocy prawnej   pobierz 
 
 
 

 
 
   
Ogłoszenie
 
W dniu 24 grudnia 2015r. (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie będzie nieczynny.
 
  

 
 
 
 
Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020                 pobierz   
 
 
 

 
 
 
 
APEL MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAŁĘCZOWIE !!!      pobierz
 
 
 
 

 
  
 
Informacja Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
 
o bezpłatnym wsparciu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin w ramach
 
Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Nałęczowie w dniu 27 października 2015r. 
 
Aby dowiedzieć się więcej  pobierz plakat
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
 
 
Informacja Zarządu Lubelskiego  Stowarzyszenia Alzheimerowskiego
 
o działalności Stowarzyszenia w ramach zadania „Centrum Informacji Alzheimerowskich” dofinansowanego ze środków PFRON w 2015 roku. 
 
Aby zapoznać się ze szczegółami pobierz ulotkę 
 

 


 
 
 
Szanowni Państwo,
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że Rada Ministrów przyjęła 27 sierpnia 2015 r. rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Wyższe kryteria i kwoty zasiłków zaczną obowiązywać od nowego okresu zasiłkowego to jest od 1 listopada 2015 r.
 
Nowe kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne wynosi 674,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę.
 
Podwyższone kwoty świadczeń rodzinnych:
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 89,00 zł,
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 118,00 zł,
• zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 129,00 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185,00 zł, maksymalnie 370,00 zł na wszystkie dzieci,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego 90,00 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 80,00 zł, natomiast na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia 100,00 zł,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła 105,00 zł, natomiast w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła 63,00 zł.
Wysokości pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) oraz kryterium uprawniające do ubiegania się o „becikowe” nie ulegają zmianie.
 
 
 
 
Ponadto informujemy, że kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 nie ulega zmianie i wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie, a maksymalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego na jedno dziecko nadal wynosi 500,00 zł
 
Miesięczny dochód z ha przeliczeniowego za 2014 rok stosowany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wynosi  208,83 zł.
 
 
 
 

 
 
 
        Szanowni Państwo,
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza kobiety doświadczające przemocy w rodzinie na spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 30.09.2015r. o godz. 12.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w MOPS w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 lub pod numerem telefonu 81 501-44-81.

             pobierz plakat

  


 

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.
Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć najpóźniej do końca października, wnioski o zasiłek rodzinny - do końca listopada 2015 r.
Aby mieć gwarancję kontynuacji wypłat świadczeń bez opóźnień prosimy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminach:
do końca sierpnia 2015r. na fundusz alimentacyjny
do końca września 2015r. na świadczenia rodzinne.
Złożenie wniosku po tym terminie może skutkować przesunięciem wypłaty świadczeń odpowiednio na listopad i na grudzień z wyrównaniem od pierwszego miesiąca okresu świadczeniowego.
 
 
Ponadto przypominamy świadczeniobiorcom pobierającym świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny na dzieci będące uczniami szkół ponadgimnazjalnych o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły po 1 września br. w terminie do 15 września 2015r. 
 

 


 

 

Szanowni Państwo,
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.
 
 
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
·              dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
·              dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
 
Zmianie ulega również maksymalna kwota zasiłku stałego, która od 1 października 2015r. będzie wynosiła 604 zł.
Wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł. 
 
 
 

 
 
 
 
Wakacje ze Świetlicą Środowiskową
„Dziecięca Alternatywa”
 
 
ul. Głębocznica 23 a, 24-150 Nałęczów, tel. 81/ 501 44 81

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej „Dziecięca Alternatywa”
Zapewniamy dzieciom:
profesjonalną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną, rozwijanie zdolności i zainteresowań – zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, organizację zajęć rekreacyjnych, organizację czasu wolnego – wyjścia na basen, do kina, wycieczki, pomoc w nauce, zajęcia z języka angielskiego.
Od dnia 29 czerwca 2015 r. przez okres wakacji świetlica czynna będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 09.00 do 17.00.
 
ZAPRASZAMY 

 

pobierz plakat  

 plakat


 

 

 

Zapraszamy studentów kierunków pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, animator czasu wolnego do odbycia praktyk/wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie – Świetlica Środowiskowa „Dziecięca Alternatywa” w Nałęczowie
 
Zakres zadań dla praktykanta/wolontariusza:
1. Pomoc w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży
2. aktywne poszukiwanie nowych uczestników zajęć w świetlicy
3. współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków świetlicy,
4. pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjno – informacyjnych dla rodziców mających
na celu wzmocnienie funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
5. ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS w Nałęczowie,
6. współpraca z innymi specjalistami mająca na celu pomoc wychowankom świetlicy,
7. współpraca z instytucjami (m.in. szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi
i innymi placówkami wynikającymi z rozpoznanych problemów),
8. aktywne pozyskiwanie wolontariuszy i sponsorów,
9. ścisła współpraca z wolontariuszami i sponsorami,
10. pomoc w planowaniu i realizacja procesu wychowawczego wychowanka świetlicy,
11. pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych, wyrównywanie braków
edukacyjnych,
12. organizacja czasu wolnego, organizacja zajęć tematycznych, zabaw, zajęć
sportowych oraz zajęć wpływających na rozwój zainteresowań  i uzdolnień
wychowanków świetlicy,
13. pomoc w organizacji wycieczek i spacerów,
14. kształtowanie u wychowanków nawyków higieny i czystości,
15. rozwijanie u wychowanków samodzielności i społecznej aktywności,
16. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
17. pomoc w układaniu planów pracy świetlicy,
18. pomoc w sporządzaniu sprawozdań z funkcjonowania świetlicy,
19. pomoc w prowadzeniu dokumentacji świetlicy oraz pracy z wychowankami,
20. ścisła współpraca i integracja ze społecznością lokalną,
21. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej.
 
 
Kontakt :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie
ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
Tel. 81 501-44-81

 

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: mopsnal@op.pl   lub składać osobiście w siedzibie Ośrodka. 
 
 

 


 

 

Ogłoszenie Naczelnej Rady Adwokackiej o organizacji IX Dnia Bezpłatnych Porad Prawnych  

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej  www.adwokatura.pl  i pod numerem telefonu 22 505-25-00.

 

plakat

  


 

 

 

Wielkanoc

 

życzą pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nałęczowie

 

 

 


 

 

 

 Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

 

Aby obejrzeć fotorelację z przebiegu akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w dniu 23 listopada 2014 roku należy przejść do strony Galeria świetlicy środowiskowej  

 

 


 

 

Informujemy, że w dniach 23 - 28 lutego 2015r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W ramach tej inicjatywy osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez specjalistów w trakcie dyżurów pełnionych w placówkach biorących udział w akcji. Dyżury te będą miały charakter interdyscyplinarny dzięki zaangażowaniu się w obchody "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" wielu różnych podmiotów. Szczegółowa lista tych placówek dostępna jest na stronie                           www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz do pobrania tutaj.

 

Wykaz dyżurów specjalistów organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie  pobierz  

Więcej informacji pod numerami telefonów:  (81) 50 14 481 wewn. 22 i 23,  667 943 075. 

 

plakat

 

pobierz ulotkę

 

 


 

 

Informujemy, że od 4 lutego 2015r. w każdą środę w godzinach 10:30 - 15:00 i w każdy piątek w godzinach 7:30 - 15:30 można korzystać z bezpłatnych porad psychologicznych. Porady udzielane są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7. Więcej informacji pod numerami telefonów:  (81) 50 14 481 wewn. 22 i 23,  667 943 075.

 

 


 

 

"Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej" współfinansowane z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego

                  pobierz plakat   

                                                    pobierz plakat  

 


 

  

Informujemy, że z dniem 01.01.2015r. uległy zmianie przepisy w sprawie warunków realizacji programu dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wydawana jest Karta Dużej Rodziny. Aby zapoznać się ze szczegółami należy kliknąć tutaj 

 


 

Ogłoszenie

W dniu 24 grudnia 2014r. (Wigilia) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie będzie czynny do godz. 12.00.

 

 


 

 

Informacja Kierownika MOPS o utworzeniu Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Nałęczowie, w ramach którego świadczone będą bezpłatne porady prawne i obywatelskie dla mieszkańców gminy    pobierz plakat

 

 


 

 

Ogłoszenie

W dniu 10 listopada 2014r. (poniedziałek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie będzie nieczynnyPodstawa prawna

 

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina wszystkim świadczeniobiorcom o konieczności składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2014/2015. Wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do końca października, wnioski o zasiłek rodzinny - do końca listopada 2014r.

Do wniosków należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za rok 2013. Kryterium dochodowe na potrzeby funduszu alimentacyjnego nie uległo zmianie i nadal wynosi 725 zł. Kryterium dochodowe w świadczeniach rodzinnych wzrosło do kwoty 574 zł, a dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem do kwoty  664 zł.

Miesięczny dochód z ha przeliczeniowego za 2013 rok stosowany w świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach z funduszu alimentacyjnego wynosi  239,08 zł.

 


 

Informacja Ministra Sprawiedliwości

o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

 

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W województwie lubelskim pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i we Włodawie.

 

Na temat współpracy podjętej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie ze Stowarzyszeniem Równych Szans Bona Fides  w ramach Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej piszemy poniżej 

 


 

Nałęczów, dn. 21.07.2014r.
 
          Szanowni Państwo,
 
      Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że tut. Ośrodek nawiązał współpracę z Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej z siedzibą w Lublinie.
W ramach współpracy dla mieszkańców gminy Nałęczów w dniu 26.07.2014r. (sobota) w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej zorganizowano bezpłatną pomoc psychologa i prawnika. Porady udzielane będą w godzinach 10.00 – 18.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych porad specjalistów proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem w celu umówienia na spotkanie (tel. 81 501-44-81 ).
Bezpłatnie z porad specjalistów mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, członkowie ich rodzin, a w szczególności osoby doświadczające przemocy w rodzinie.
Dodatkowo w związku z potrzebą eliminowania barier w procesie udzielania i korzystania ze wsparcia specjalistycznego dla osób, których sytuacja materialno-bytowa uzasadniałaby dodatkową pomoc Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej przewidziało dofinansowanie kosztów przejazdu na spotkanie ze specjalistami.
Mamy nadzieję, że kontakt ze specjalistami zapoczątkuje interdyscyplinarną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, ich rodzin, a w szczególności dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Mniemamy, iż inicjatywa ta przyczyni się do pomocy mieszkańcom Naszej Gminy.
 
Dodatkowe informacje na temat Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej mogą Państwo uzyskać:
 
Z wyrazami szacunku 
Maria Krupa - kierownik MOPS w Nałęczowie

 

 


 

Karta Dużej Rodziny 

Informujemy o rozpoczęciu przez MOPS w Nałęczowie realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wydawana jest tzw. Karta Dużej Rodziny.  podstawa prawna

Aby zapoznać się ze szczegółami realizacji programu lub pobrać wniosek należy kliknąć  tutaj 

 


 

 

Ogłoszenie

W dniu 2 maja 2014r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie będzie nieczynny.  Podstawa prawna 

 

 


 

 

Uwaga: zmiana w "becikowym"

 

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2013r. obowiązują nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - tzw. "becikowego". Osoby ubiegające się o ten rodzaj świadczenia muszą złożyć komplet dokumentów dochodowych członków rodziny, takich samych jak do zasiłku rodzinnego. Kryterium dochodowe do "becikowego" wynosi 1922,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

 

Rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2013r. ubiegają się o jednorazową zapomogę z tytułu ich urodzenia się na dotychczasowych zasadach (bez kryterium dochodowego).  Podstawa prawna

 


  

Zmiany w świadczeniach opiekuńczych

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013r. uległy zmianie przepisy dotyczące zasad przyznawania świadczeń opiekuńczych dla sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną. Ustawodawca w miejsce dotychczas przyznawanego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczeń:

 

 

- specjalny zasiłek opiekuńczy

 

- świadczenie pielęgnacyjne.   Podstawa prawna

 


 

 

Zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że od dnia 1 października 2012r. w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. uległy zmianie  kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej oraz kwoty świadczeń pieniężnych.

Ustalono następujące kryteria dochodowe:

- dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 542 zł,

- dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł.

 

W związku z powyższymi zmianami zmieniły się także kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w oparciu o ustawę z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących wynosi 150% z 542 zł tj. 813 zł, a dla osób w rodzinie 150% z 456 zł tj. 684 zł.

Zmianie uległy również kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Od 1 października 2012 r. maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł. Ponadto aktualna kwota dochodu z ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.

 


 

 

Zmiana kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych

 

 

 

 
Informujemy ponadto, że od 1 listopada 2012 roku ulega podwyższeniu o 35 zł wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia rodzinne i wynosi 539,00 zł na osobę, natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe wzrasta o 40 zł i wynosi 623,00 zł na osobę.
 

 

Od 1 listopada 2012r. wysokość zasiłku rodzinnego wzrasta:

 

 • z 68,00 zł na 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • z 91,00 zł na 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • z 98,00 na 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego nie ulega zmianie.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2012r. poz. 959).
 
Dochód z ha przeliczeniowego stosowany w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w bieżącym okresie świadczeniowym wynosi 226,08 zł na miesiąc.

Kryterium dochodowe do funduszu alimentacyjnego nie ulega zmianie i wynosi 725.00 zł na osobę w rodzinie 

 


 

 

 

 

 

► 17.02.2012r.  Nowa wersja serwisu internetowego
Uruchomienie nowej wersji serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie. Zapraszamy do częstego odwiedzania i korzystania z naszego serwisu.

 

• Zarządzenie Kierownika MOPS w Nałęczowie nr 3/2012 z dn. 17.02.2012r. w sprawie otwarcia i prowadzenia serwisu internetowego

  

  Przypominamy, że od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowego, ponownie uzależnione jest od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem. Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna:

- art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - do pobrania w zakładce Akty prawne,
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).